Management – podnikatelská strategie

Strategické plánování nepatří v rodinných podnicích mezi hlavní priority. Pokud se plánuje, tak převažuje konzervativní přístup, v němž vedení firmy často vědomě opomíjí příležitosti, které by mohly být zdrojem velkého zisku, protože je odrazuje riziko, které je s nimi spojené. Rodinné firmy se orientují spíše na zákazníka, kterému chtějí poskytnout maximální péči a servis. Je to pro ně přirozené chování, protože jejich podnikání je úzce spjato s jejich jménem a je nechtějí poškodit nabízením špatných služeb.

V rodinné firmě ovlivňují strategické plánování tři hlavní aspekty: emocionálních vztahy v rodině, racionalita podnikání a odpovědná správa rodinného i podnikového vlastnictví. Přidělit každému z nich v plánování budoucího rozvoje firmy to správné místo není jednoduchá záležitost.

Zkušení pracovníci firmy Rose Garden Consulting pod vedením Martina Ditmara jsou schopni pomoci Vám se správou a řízením celé Vaší společnosti. Ve spolupráci s Vámi Vám nastavíme individuální podnikatelskou strategii, která bude plně respektovat jedinečnosti a zvláštnosti Vaší firmy. Pomůžeme Vám vytvořit efektivní systém vedení a kontroly Vašich podnikatelských záměrů. To Vám umožní získat první reálnou představu o Vašem podnikatelském záměru. Společně odhalíme jeho silné i slabé stránky, ukáže Vám, jak se můžete odlišit od konkurence, získáte představu, jak nejlépe oslovovat Vaše potenciální zákazníky, uvidíte, zda máte dostatečné finanční i personální zdroje atd.

management 1 CB - Rose Garden Consulting s. r. o.

Správa a řízení společnosti (Corporate governance)

Správu a řízení společnosti je možné chápat jako problematiku vlastnických vztahů a systémů, jakými vlastníci uplatňují svá vlastnická práva a kontrolu vůči řídicí oblasti společnosti. Patří sem i procesy, kterými správní orgán společnosti dohlíží na činnost svých exekutivních pracovníků.

U rodinných firem je správa společnosti o něco více komplikovanější, protože příslušníci vlastnické rodiny většinou ve firmě zastávají tři klíčové role – manažer v rodinné firmě, člen rodiny, která podniká a vlastník rodinné firmy.

Správu každé společnosti můžeme na dva přístupy:

  • První je zaměřen jednoduše pouze na vztahy mezi manažery a vlastníky. V tomto případě musí být systém správy firmy nastaven tak, aby vlastníci měli dostatek informací o činnosti jejich manažerů. Nesmí dojít k tomu, aby manažeři přestali sledovat zájmy společnosti a jejich akcionářů a upřednostnili své vlastní.
  • Druhý do správy společnosti zahrnuje vztahy mezi jejími manažery na jedné straně a vlastníky včetně všech ostatních zainteresovaných stran na straně druhé.

Pokud není vhodně nastavena správa a řízení firmy může to mít negativní dopad na její výkonost, zpochybní to její spolehlivost, integritu a transparentnost. Naším klientům proto doporučujeme věnovat pozornost i této oblasti. Jsme připraveni pro ně vytvořit systém pravidel, postupů a procesů, díky nimž budou moci svou společnost spolehlivě řídit a kontrolovat. Získají tím jistotu, že jejich investice jsou dobře chráněné.

Dobře řízená společnost bude zajímavá i pro případné investory, protože bude ukazovat její směr a obchodní integritu. Bude také podpořena její finanční životaschopnost vytvořením dlouhodobé investiční příležitosti pro účastníky trhu.

Příprava změn

Pro všechny podnikatelské subjekty je změna jejich rutinní aktivitou, protože bez umění zvládat změnu nemohou přežít. Je to pro ně velmi důležitá schopnost, protože musí umět správně reagovat na neustále se měnící vnitřní i vnější prostředí (změny v legislativě, nárůst konkurence, technologický vývoj).

Přímo ve firmách dochází nejčastěji ke změnám v jejich organizační struktuře, pracovních postupech a procesech, v používaných technologiích. Adaptibilní v rámci organizace by měly být i její procesy a normy, abych u nich mohlo docházet k postupnému vývoji. Z vnějších podnětů jsou nejčastěji iniciátorem změn ve firmě změněné požadavky trhu a aktivita konkurence.

Vedení firmy by mělo vědět, v jaké kondici se jejich společnosti nachází v současné době a mělo by mít také plán, jak bude reagovat na změny, které může přinést budoucnost. Pokud dokáže správně předvídat měnící se potřeby zákazníků, svých zaměstnanců a možný vývoj ekonomiky, bude schopno lépe čelit výzvám, které se mu v jeho podnikání mohou postavit do cesty.

Plán na zvládnutí změn by měl být připravený na různé alternativy vývoje. Pozitivní změnu může například představovat explozivní růst vašeho podnikání. Když na něj budete připraveni můžete například maximalizovat svůj zisk. Z negativních změn musí podnikatel nejčastěji s poklesem ekonomiky. Pokud má pro takovou situaci připravený plán, může díky němu naopak minimalizovat své ztráty. Připravenost je zde klíčem k úspěchu.

Rodinné firmy ještě musí být připraveny na jeden specifický druh změny, který je dříve nebo později čeká. Je to okamžik, kdy má dojít k předání firmy následující generaci. Existence rodinných podniků se v České republice zatím počítá na jednu generaci. Jejich zakladatelé většinou nemají žádné zkušenosti s přípravou změn, které jejich firmu čekají, když ji budou předávat svým nástupcům.

Plán pro všechny výše uvedené problémy Vám pomůžeme sestavit. Pokud si to budete přát, může se stát nedílnou součástí Vaší rodinné ústavy.

Řízení změn (Change management)

Řízení změn v organizaci je jednou z manažerských dovedností, která je nezbytná pro úspěšný pohyb vpřed. Kromě samotného řízení procesu změny zahrnuje i schopnost změny předvídat, včas se přizpůsobit, připravit a rychle reagovat. Navazuje na obecný management, staví na sociální psychologii a organizačním chování, používá sociotechniku, různé metody analýzy dopadů a další. Dotýká se také kultury organizace, protože většina změn souvisí se změnou myšlení a chování lidí.

Nejčastěji se firmy musí vypořádat s dvěma druhy změn. V první řadě to jsou rozvojové nebo také strategické změny, které zasahují celou organizaci. Ty vyvolávají další změny v procesech a zdrojích organizace, jsou součástí strategického řízení a mají delší životní cyklus. Typickým příkladem takových změn je budování strategie firmy formou strategického řízení. To zajišťuje, že se věci nedějí náhodně, ale podle předem naplánovaných, dlouhodobých záměrů.

Provozní změny nemají zásadní vliv na změnu procesů, řízení či fungování organizace. Mohou se týkat dílčí změny procesů, technologií, nebo změn v průběhu projektů (bez vlivu na výsledek projektu samotného).

Na jakoukoliv změnu je třeba firmu a její zaměstnance připravit postupně. Obecně se dá říct, že nejprve musí firma dojít k poznání, že současný stav už je nevyhovující a je nutná změna. Musí být jasné důvody pro změnu a všichni musí vědět, jaký výsledek má chystaná změna přinést. Zde je rozhodující, aby se s chystanou změnou ztotožnili i zaměstnanci firmy. Následuje proces zavádění změny, což je období nejistoty, kdy se u všech zaměstnanců musí změnit vzorce chování a myšlení. V poslední fázi by se zavedená změna měla stát pevnou součástí firemní kultury.

Systém řízení změn by měli ovládat i manažeři v rodinných firmách. I s touto problematikou Vám rádi pomůžeme. Sestavíme pro Vás nejlepší plán pro řízení změn, který bude uzpůsobený na míru právě pro Vaši firmu.

management 2 CB - Rose Garden Consulting s. r. o.

Odchod z exekutivy

Problematika odchodu z exekutivy patří v případě rodinných firem k citlivým tématům. Většinou je totiž člen správního orgánu současně i vlastníkem firmy. Takový člověk je pro řízení firmy stěžejní, je to nositel klíčových idejí a myšlenek. Pokud pro případ jeho odchodu nemá firma žádný plán, může jí to způsobit velké problémy v jejich podnikatelských aktivitách.

Poradíme Vám, jak si správně nastavit pravidla i pro tuto situaci. Připravíme pro Vás kompletní plán, díky němuž Vaše firma bude změny pracovníků v exekutivě zvládat tak, že to neohrozí její chod.