Rodinná ústava

Rod ustava 1 - Rose Garden Consulting s. r. o.V současnosti je mezigenerační převod majetku velkým tématem pro většinu rodinných firem na českém trhu. První generace začaly s jejich budováním krátce po změně režimu v roce 1989 a jejich zakladatelé teď stojí před rozhodnutím, jak získaný majetek bezpečně předat další generaci.

Pro řešení této situace Vám nabízíme spolupráci na rodinné ústavě. V západní Evropě se jedná o hojně využívaný nástroj k uspořádání vztahů v rámci vedení rodinných podniků, neboť právě úzké emocionální vazby mohou být často příčinou konfliktů uvnitř rodinné společnosti. Zakladatel společnosti v ní může formulovat své vize, hodnoty a ovlivnit, jak bude s jeho firmou v budoucnosti – třeba i po jeho smrti – nakládáno.

Správně sepsaná rodinná ústava nastoluje jistotu ohledně předání podniku další generaci a stanovuje podmínky, za kterých se tak stane. Umožňuje jasně vymezit budoucí uspořádání celé společnosti včetně stanovení kompetencí jejich vrcholového managementu, což je základní předpoklad pro předcházení případným konfliktům.

Rodinnou ústavu v našem podání je možné si představit jako kodex, který přehledně a srozumitelně upravuje vztahy členů rodiny k majetku rodinné společnosti a který vždy odráží individuální hodnoty a potřeby dané rodiny. Ty bývají v rámci konkrétní rodiny vždy individuální, proto nelze vytvořit něco jako univerzální vzor, který by se dal aplikovat na každý konkrétní případ.

Rodinná ústava je proto vždy pro každou firmu jedinečným kodexem („zákoníkem“), do něhož si členové příslušné rodiny mohou včlenit například etické zásady, na nichž jejich rodina stojí, proces řešení konfliktů, způsob hospodaření s rodinným majetkem, požadavky na členy orgánů společnosti, podmínky, za nichž bude vyplácen podíl na zisku a další.

Rodinná ústava by vždy měla být přesně formulována a současně je nutné, aby se na jejích podmínkách shodli všichni zainteresovaní členové rodiny, protože tento dokument se v rámci rodinného podnikání stává „základnou,“ z které vycházejí právně závazné dokumenty.

Řízení rodiny (Family governance)

Rod ustava 2 cb - Rose Garden Consulting s. r. o.V rodinných firmách se podnikání výrazně dotýká celé rodiny. Proto doporučujeme, mít vypracovanou strukturu rodinné správy.
Řízení rodiny většinou probíhá na třech stupních:

 • pravidelná (obvykle každoroční) shromáždění rodiny
 • pracovní jednání rodinné rady, kterou tvoří vybraní členové rodiny, zde se tvoří firemní politika, vznikají plány na nejbližší období, je důležitá pro posílení a komunikace a vazeb mezi všemi členy rodiny
 • rodinná ústava – tvoří ji písemný dokument, který stanovuje zásady, vize a hodnoty, které chce rodina uplatňovat v podnikání

Větší rodinné firmy mívají propracovanější strukturu rodinné správy, kdy se každoročního shromáždění účastní i manažeři a členové vrcholového managementu, kteří nejsou členy rodiny. Pozváni mohou být i významní akcionáři.

Na shromážděních rodiny je možné pořádat i vzdělávací akce, jejichž cílem je podpořit zájem rodinných příslušníků o podnikání. Je možné zde prezentovat, co musí umět a znát podnikatel, strategii firmy, změny ve vlastnické struktuře, důležité události a úspěchy.

Pokud má rodina maximálně dvacet členů, stačí k jejímu řízení rodinná shromáždění. Vícečlenné rodiny by měly ke svému řízení využívat rodinné rady. Nejčastěji se rodinná rada sestavuje tak, že její struktura odpovídá rozvětvení celé rodiny a má odpovídající zastoupení všech generací. K jednání se většinou schází několikrát za rok. V její kompetenci by měly být zejména tyto záležitosti:

 • řešení aktuálních obchodních, vlastnických a rodinných problémů, o závěrech informuje celou rodinu
 • sjednocuje názor celé rodiny, aby došlo ke shodě na společných cílech
 • informujte představenstvo firmy o rodinných názorech na společnost a vede s ním diskusi o obchodní politice a plánech do budoucna
 • ve spolupráci s představenstvem tvoří plány a zásady, které uvádí do souladu rodinné aktivity a podnikatelské aktivity v rámci rodiny
 • chrání rodinné podnikání před nevhodnými zásahy jednotlivých členů rodiny
 • monitoruje, zda jsou plněny klíčové cíle rodiny
 • o dění ve firmě informuje akcionáře
 • vyhledává obchodní talenty

Shromáždění rodiny ani rodinná rada by neměly nahrazovat statutární orgán firmy (správní radu). Měly by se věnovat hlavně vztahům v rodině a řešit její nastavení vůči podnikání (například na jakých místech budou členové rodiny pracovat). Správní rada by se měla zabývat hlavně podnikáním a rodině by měla dávat doporučení, která se ho týkají. Pro vzájemnou komunikaci mezi těmito orgány je ideální stav, kdy se člen správní rady účastní shromáždění rodiny nebo zasedá v rodinné radě.

Správně nastavené řízení rodiny pomáhá:

 • rozvíjet role, práva a povinnosti jednotlivých členů rodiny
 • stanovuje jakým způsobem se členové rodiny mohou zapojit do obchodních jednání
 • připravuje děti na jejich roli ve firmě, stanovuje věk, kdy se dospívající členové rodiny mohou účastnit pravidelných shromáždění rodiny, obvykle se za vhodný věk považují šestnácté narozeniny

Management rodiny (Family management)

Rodina, která se věnuje rodinnému podnikání, potřebuje mít zažitou efektivní komunikaci mezi členy rodiny. Dobře zvládnutá komunikace umožňuje sdílení úkolů a smysluplné rozdělování práce v rámci rodiny i podnikání.

Ve vhodně spravované rodině je nižší míra stresu, lépe se organizují její rodinné i podnikatelské záležitosti, které se často velmi ovlivňují. Vzniká také více volného času na společné aktivity ve chvílích volna.

Prvním krokem pro správné fungování rodiny je vytvoření jasných komunikačních kanálů, které budou všichni respektovat. Následuje stanovení způsobů, jak se budou řešit rodinné problémy. Nejlepším možným způsobem je sepsat příslušná pravidla, na kterých se dohodli všichni členové rodiny, přímo do rodinné ústavy.

Řízení zdraví (Health management)

Rod ustava 3 CB - Rose Garden Consulting s. r. o.Podnikatelé mívají den rozplánovaný na minuty a volný čas je pro mnoho z nich neznámý pojem i ve dnech volna. Tento trend je podporován i převládajícím názorem ve společnosti, který říká, že úspěšný byznys si vyžaduje neustálou pozornost a veškerý čas, který má podnikatel k dispozici. Být neustále součástí pracovního procesu fyzicky i v mysli sebou nese jedno velké úskalí. Tím je stres, který tak velké pracovní vypětí dřív nebo později u každého jedince vyvolá. Ten je považován za prvotní příčinu mnoha chorob. Pokud k jeho negativnímu působení připočteme ještě stejně neblahé důsledky současného moderního městského životního stylu (konzumace alkoholu, nedostatek pohybu) může být výsledkem výrazné zhoršení zdraví takto žijícího jedince.

Pokud si podnikatel zničí zdraví, budou ohroženy i jeho podnikatelské aktivity. Proto Vám nabízíme preventivní program, který Vám nenásilným způsobem pomůže změnit životní styl tak, aby byl minimalizován účinek stresu a nezdravého životního stylu na Váš organismus. Pomůžeme Vám optimalizovat Vaše zdraví a dodáme Vám více energie, abyste mohli naplno využít Vaše schopnosti. Základem našeho programu je ajurvéda.  Více na DetoxMe

Mezigenerační předání

rod ustava 4 CB - Rose Garden Consulting s. r. o.Každý podnikatelský projekt dospěje do okamžiku, kdy ho bude nutné předat další generaci. Průzkumy ukazují, že předat firmu z první na druhou generaci se podaří třetině rodinných firem, z druhé na třetí generaci už jen asi třem procentům společností. Největším rizikem je zpravidla komunikace mezi stranami mezi generacemi nebo mezi rodinou a rodinným podnikáním

Správná komunikace a přesně stanovené kroky, jak k předání rodinné firmy další generaci dojde, to jsou dvě nezbytné podmínky, které musí být jasně nastaveny. Existuje několik způsobů, jak je možné firmu předat:

 1. Firma zůstane v majetku stávající rodiny, zakladatel ji předává některému z jejích členů, ostatní členové se zapojí do jejího řízení.
 2. Firma se prodá zájemci mimo rodinu – stávající rodina přestává být jejím majitelem.
 3. Zakladatel firmy firmu předává svým kolegům či partnerům, stávající rodina se vzdává jejího vlastnictví
 4. Pokud nemá nikdo z členů rodiny o firmu zájem a zakladatel ji nechce prodat, je možné ji vložit do svěřenského fondu zřízeného za účelem správy rodinného majetku.

Pokud se nenajde žádné vhodné řešení může zakladatel činnost své firmy ukončit. Na konci procesu likvidace je firma vymazána z obchodního rejstříku.

Celou problematiku předávání firmy Vám pomůžeme vyřešit v rodinné ústavě.
Připravíme pro Vás nástupnický plán kde společně vyřešíme otázky jako například komu firmu předat, kdo má Vaši firmu dále vést, kdo bude firmu vlastnit, jaké má být rozložení podílů, jak postupovat v případě konfliktu atd.
Pokud uvažujete nad předáním firmy do svěřenského fondu jsme schopni pro Vás připravit přesný plán pro jeho založení i jeho základní dokument tzv. statut, který stanoví základní parametry struktury a fungování daného svěřenského fondu. V případě, že do svěřenského fondu budou vyčleněny podíly v rodinné firmě, měl by statut stanovit zejména pravidla týkající se výkonu práv svěřenského správce jako společníka rodinné firmy.